Reglement

**Reglement Halfvastenoptocht-Angerlo**

1)Het is ten strengste verboden om onverteerbaar materiaal rond te strooien en/of spuiten. (dus ook niet na de finish)


2)Houdt u zich niet aan de regels, dan wordt u direct uit de optocht verwijderd. De schoonmaakkosten zal uiteraard op u verhaald worden.

 

3)Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de optocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden alcoholische dranken aanwezig is. Het zichtbaar gebruiken en uitdelen van alcoholische dranken is niet toegestaan. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik.Ook zal erop alcoholgebruik op de wagens worden gecontroleerd, overmatig drankgebruik zal onder geen beding worden geaccepteerd en zal zeker een negatieve invloed hebben in de jurering.


4)De bestuurder mag onder geen beding alcoholische drank genuttigd hebben en moet gerechtigd zijn om een vervoermiddel te mogen besturen. (hij moet tevens in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.)

 

5)Politie zal streng controleren of de deelnemende voertuigen rijtechnisch en in voldoende staat van onderhoud verkeren.
Tevens zal er voor en na de optocht streng worden gecontroleerd op alcoholmisbruik.

 

6)Deelnemers onder 18 jaar mogen onder geen beding alcoholische dranken nuttigen, bij constatering wordt men direct uit de optocht verwijderd.

 

7) I.v.m. brandpreventie is de bestuurder verplicht een goedgekeurde brandblusapparaat mee te voeren.

Hier zal door de organisatie streng op worden gecontroleerd, is het brandblusapparaat niet aanwezig dan wordt u uitgesloten van deelname.

 

8) U bent verplicht zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) .

U dient u polis/verzekering te alle tijde met zich mee te dragen, hier zal steekproefsgewijs op worden gecontroleerd.

De organisatie kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld, iedere aansprakelijkheid is dus uitgesloten.

 

9)Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht, voor u zelf, maar ook voor u collegae deelnemers en het publiek.


10)Men dient zich de op een correcte en veilige wijze naar het publiek te presenteren en de optocht in zijn geheel uit te lopen en/of rijden.


11)Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100dB(A), kunnen de deelnemers door de organisatie uit de optocht worden verwijderd.

11a)Aangezien het een carnavalesk evenement betreft verzoeken wij de deelnemers vriendelijk doch dringend liefst (carnavaleske)feestmuziek ten gehore te brengen.


12)Volg alle aanwijzingen van de organisatie ter plaatse op. Discussies zijn uitgesloten.

 

13)Houdt u en/of groep zich niet aan het reglement ter plaatse dan wordt er geen prijzengeld aan u uitgekeerd. Tevens wordt u uitgesloten van deelname voor de daarop volgende jaren.


14)Gezien de maatschappelijke discussie heeft de organisatie besloten om discriminerende en kwetsende uitingen uit de optocht te weren.

 

Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image